Privacy

gratispornos.be hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. gratispornos.be neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze gratispornos.be producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een boeking en/of betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft gratispornos.be, een melding gedaan bij haar functionaris voor de gegevensbescherming die de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen gratispornos.be waarneemt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

gratispornos.be streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet gratispornos.be onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens

gratispornos.be besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt gratispornos.be vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected] U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Bescherming van gegevens

gratispornos.be doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen/ Cookies

De webserver van gratispornos.be verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de gratispornos.be website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners

Met de partners van gratispornos.be welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is gratispornos.be overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Wij raden u ten sterkste aan wanneer u op een partner gedeelte beland met eigen privacybepalingen deze altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Links

Deze gratispornos.be website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat gratispornos.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

 

=====English version below======

gratispornos.be is very committed to the protection of the personal data of its users of this website. This privacy statement is based on the principle that you as a user have as much control over your privacy as possible. gratispornos.be observes the requirements of the Personal Data Protection Act.

Processing personal data

You can visit our website without informing us who you are and without having to disclose personal information. However, if you wish to make use of our gratispornos.be products or services it is necessary that we process data such as your name, e-mail address and any necessary information for making a booking and / or payment.

In accordance with the Personal Data Protection Act (WBP), gratispornos.be has reported to its data protection officer who is responsible for the task of the Data Protection Authority within gratispornos.be.

For what purposes are your data processed?

gratispornos.be strives to tailor its services as well as possible to the wishes of its customers. For this, gratispornos.be does research on your wishes. In the context of services, sales of products and services or otherwise, such as with surveys and competitions, you provide (personal) data. These details provided by you, such as your name, e-mail address are processed by us so that we are able to inform you about the available services, products and news.

Your data

gratispornos.be pays great attention to the quality of its customer base. You can ask gratispornos.be to remove your personal data from the database by sending an e-mail to [email protected] You can request your personal data by sending an e-mail to [email protected]

Data protection

gratispornos.be does everything it can to protect your personal data against unauthorized use. Only authorized personnel have access to your data. The storage and retransmission of your data via the Internet is secured via the current usual techniques.

IP addresses / Cookies

The webserver of gratispornos.be automatically collects so-called IP addresses. Your IP address is a number that enables computers on the network to identify your computer so that data (such as internet pages) can be sent to your computer. You can not be personally identified with the IP address.

A Cookie is a compact piece of information that is stored on your computer. During the visit to the gratispornos.be website this Cookie is created and consulted by our systems. Most browsers accept cookies, but in general it is possible to change the setting of a browser, as a result of which it does not accept cookies.

We use IP addresses and cookies to analyze trends, manage this website, track usage (such as number of visitors, quiet and busy periods) and to collect general demographic information.

Partners

With the partners of gratispornos.be which (part of) the execution of certain services for their account, gratispornos.be agreed that they also optimally protect the personal data and observe the requirements of the Data Protection Act. We strongly recommend that you always read this in a partner section with your own privacy provisions before you provide your personal data.

Links

This freepornos.be website contains links to other websites and / or sources. You should be aware that gratispornos.be is not responsible for the privacy policy of these other sites and sources. We strongly recommend that you always read the relevant privacy provisions of other sites and / or sources before you provide your personal data.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Ask

If you have any questions about the privacy statement, please contact us.